Om oss

Stadgar Klöxhultsskolansföräldraförening

§1 Ändamål

Föreningen vill samverka och samarbeta med skola och skolförberedande verksamhet i frågor som rör barnens skolgång och psykiska/fysiska vistelsemiljö.

Föreningen vill medverka till att utveckla samarbetet hem/skola/fritids genom att stärka föräldrarnas engagemang och inflytande.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§2 Medlemskap

Föreningen är tillgänglig för alla familjer med barn på Klöxhultsskolan.

§3 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek bestäms av deltagande medlemmar vid höstterminens första föreningsmöte.

För närvarande är medlemsavgiften 0 kr.

§4 Föreningsmöten

Föreningsmöten skall hållas då medlemmarna finner det erforderligt.

Information om möten distribueras via hemsidan (http://www.kloxhultff.n.nu) samt via anslag på skolan.

Ambitionen är att ha två möten per termin mellan skolledning och de medlemmar som önskar deltaga, samt att ha minst en representant på samverkansmöten.

§5 Ärenden

Medlem som önskar få ärende framlagt för skolledning anbedes komma på ett föreningsmöte eller be annan medlem framföra ärendet.

§6 Styrelse

Föreningen har ingen formell styrelse.

§7 Uppgifter

För medlemmarna frivilligt deltagande i möten med skolledning.

För medlemmarna frivilligt deltagande i samverkansmöten, där representanter från utbildningsförvaltning och politiker träffar representanter från övriga föräldraföreningar i kommunen. 

§8 Kassör & Revisor

En revisor ska granska räkenskaperna om det under året förekommit något kassaflöde. Om kassaflöde finns så måste kassör utses.

§9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut på två av varandra följande möten.

§10 Upplösning

Föreningen upplöses genom beslut på två på varandra följande möten.

Om kontanta medel finnes så skänkes dessa till Klöxhultsskolan för elevvårdande verksamhet.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.